HOME / SERVICES / SURVEY

สำรวจ

  • 1. หลังจากที่เราได้ข้อมูลจากลูกค้าในความต้องการแล้ว
  • 2. เราจัดทีมสำรวจ วัดพื้นที่แบบระนาบ และวัดระดับความสูงต่ำของพื้น
  • 3. เราส่งทีมออกแบบเพื่อการสื่อสารความต้องการของลูกค้า และสรุปส่งให้ทีมติดตั้ง เพื่อส่งต่อการทำงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ของลูกค้า