INFO

ABOUT GRASS มืออาชีพด้านหญ้าเทียม ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาในการดําเนินการมากกว่า 10 ปี ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการจําหน่ายและติดตั้งหญ้าเทียมครบวงจร
กรีนพัตต์กอล์ฟ
ปรับภูมิทัศน์ที่อยู่อาศัย สํานักงาน โรงแรม รีสอร์ท สนามเด็กเล่น ฯลฯ
สนามกีฬา สนามฟุตซอล ฯลฯ
ผลิตภัณฑ์สําร็จรูปสําหรับกีฬากอล์ฟ